6.00 KM

Nastavci

Rucke

13.00 KM
15.00 KM

Nastavci

Triceps rope

28.00 KM
33.00 KM
40.00 KM
43.00 KM
53.00 KM
74.00 KM
85.00 KM
94.00 KM
97.00 KM

Nastavci

Prostyl bar

108.00 KM