6.00 KM

Nastavci

Rucke

13.00 KM
22.00 KM

Nastavci

Triceps rope

28.00 KM
33.00 KM
40.00 KM
43.00 KM
53.00 KM
74.00 KM
85.00 KM

Nastavci

Balanced V bar

94.00 KM
97.00 KM

Nastavci

Prostyl bar

108.00 KM